tibetas.lt Tibetas

tibetas.lt
Title: Tibetas
Keywords:
Description: Tibetas Pagrindinis Kontaktai 21/01/2012 Penki tibeto pratimai Istorija apie buvus? Britanijos kariuomen?s pulkinink? Bredford? jau yra tapusi legenda. Pavarg?s, daug blogo gyvenime mat?s, beveik 70-i
tibetas.lt is ranked 11563027 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $9,934. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tibetas.lt has 43% seo score.

tibetas.lt Information

Website / Domain: tibetas.lt
Website IP Address: 79.98.29.34
Domain DNS Server: ns4.serveriai.lt,ns3.serveriai.lt,ns2.serveriai.lt,ns1.serveriai.lt

tibetas.lt Rank

Alexa Rank: 11563027
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tibetas.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,934
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $816
Yearly Revenue: $9,934
Daily Unique Visitors 2,504
Monthly Unique Visitors: 75,120
Yearly Unique Visitors: 913,960

tibetas.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 03:07:10 GMT
Server Apache

tibetas.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tibetas.lt Traffic Sources Chart

tibetas.lt Similar Website

Domain Site Title

tibetas.lt Alexa Rank History Chart

tibetas.lt aleax

tibetas.lt Html To Plain Text

Tibetas Pagrindinis Kontaktai 21/01/2012 Penki tibeto pratimai Istorija apie buvus? Britanijos kariuomen?s pulkinink? Bredford? jau yra tapusi legenda. Pavarg?s, daug blogo gyvenime mat?s, beveik 70-ies met? vyri?kis nor?jo v?l pasijusti jaunas, tad i?vyko ? Himalaj? kalnus am?inosios by admin | Pagrindinis Read More 15/01/2012 Tibetas Tibeto istorija Nors Tibeto valstyb?s istorija prasid?jo 127 metais prie? mūs? er?, ?sigal?jus Jarlung? dinastijai, ?al? pirm? kart? 7 mūs? eros am?iuje suvienijo karalius Songcenas Gampo ir jo ?p?diniai. Nuo tada tris by admin | Pagrindinis Read More 21/06/2016 Atjautos galia Atjautos galia Pyktis ir neapykanta – dvi did?iausios atjautos kliūtys. ?ios galingos emocijos geba visi?kai u?valdyti prot?, bet kartais jas galima sutramdyti. Jeigu mes j? nevaldome, jos be perstojo mus persekios ir neleis pasiekti ramyb?s, būdingos mylin?iam ?mogui. Vis? pirma pravartu i?siai?kinti, ar pyktis turi koki? nors vert?. Kartais, kai sunkioje pad?tyje nuleid?iame rankas, atrodo, kad pyktis suteikia energijos, pasitik?jimo ir ry?to. Kaip tik tada būtina atid?iai i?analizuoti savo dvasin? būsen?. Teisyb?, pyktis suteikia energijos, ta?iau pa?velgus atid?iau paai?k?ja, kad jis aklas. Ne?manoma nusp?ti, teigiami ar neigiami bus jo padariniai, nes pyktis slopina geriau-si? smegen? veikl? – m?stym?. Tod?l dar ne?inia, ar pyk?io energija yra g?ris. Ji gali pastūm?ti ? nepaprastai destruktyv? ir daug nelaimi? sukeliant? elges?. Be to, kai pyktis i?auga iki kra?tutinumo, jis taip aptemdo prot?, kad galima pakenkti ir sau, ir kitam ?mogui. Vis d?lto galima i?siugdyti toki? pat stipri?, ta?iau kur kas geriau nei pyktis valdom? energij?, kuri pad?s varginan?iomis aplinkyb?mis. Tokia valdoma energija kyla i? at jau?iamos laikysenos ir sykiu i? kantrybe apsi?arvavusio proto. Tai labai veiksmingi pyk?io prie?nuod?iai. Deja, daug ?moni? tokias savybes niekina, nes jas laiko silpnumo ?enklu. Ta?iau a? tvirtinu, kad ?ie ?enklai liudija tikr? Audin? j?g?. Atjauta i? prigimties maloni, taiki ir ?velni, bet sykiu labai galinga. Kas lengvai netenka kantryb?s, būna nepatikimi ir nepastovūs. Tod?l, mano supratimu, pyk?io protrūkis – negin?ytinas silpnumo ?enklas. Taigi, i?kilus kokiam nors sunkumui, stenkit?s i?likti nuolankus bei nuo?irdus ir ie?kokite teisingo sprendimo. Be abejo, kai kurie bandys pasinaudoti jūs? laikysena. Jeigu jūs? neprisiri?imas paskatino neteising? agresij?, būkite tvirtas, bet atjau?iantis. Jeigu būtina savo po?iūr? apginti grie?tomis priemon?mis, padarykite tai , ta?iau be apmaudo ir blog? ketinim?. Reikia suprasti – net jeigu jūs? prie?ininkai, atrodo, jums kenkia, gal? gale j? destruktyvi veikla atsigr?? prie? juos pa?ius. Kad sutramdytum?te savo impulsyv? ir egoistin? nor? ker?yti, prisiminkite savo tro?kim? praktikuoti atjaut? ir ?sipareigojim? pad?ti kitiems i?vengti kan?ios, kuri? sukelia j? pa?i? by admin | Pagrindinis Read More 3/02/2016 Pati ?domiausia kelion? Vis gilesnis susitikimas su savimi ir su kitais arba Pati ?domiausia kelion? Sulig kiekviena diena vis labiau tikiu, kad kiekvieno i? mūs? gyvenimas yra nei?senkan?i? galimybi? ?altinis. Tikiu,kad kiekviena mūs? i?gyventa patirtis, net ir by admin | Pagrindinis Read More 22/12/2015 MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJ? TIKROVI? MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJ? TIKROVI? ?iandien Tibete medituojan?i? atsiskyr?li? daug ma?iau nei kadaise. Pastaraisiais metais jiems i?kilo ir visai nenumatyta kliūtis: kin? vald?ios u?krauti mokes?iai. Pirmiausia jogas i? vietos vald?ios ar partijos by admin | Pagrindinis Read More 30/09/2015 DALAILAMOS, MONGOLAI IR MAND?IURAI DALAILAMOS, MONGOLAI IR MAND?IURAI Canjan D?amcas, ?inoma, gal?jo susim?styti apie tai, kada mongolai i? viso pasirod? Tibete, bet negal?jo ne?inoti, jog u? savo vald?i? dalaila-mos, nors ir ne visi?kai, ta?iau daug kuo tur?jo būti by admin | Pagrindinis Read More 13/06/2015 Tibeto Monarchas Tibeto Monarchas – cenpas Njatris Pirmas legendinis Tibeto monarchas, cenpas Njatris, buvo dangi?kosios dievyb?s (Lha) sūnus ir nusileido i? dangaus ?ventuoju kalnu — laiptais, jungian?iais dang? su ?eme. ?moni? pakviestas, jis at?jo j? valdyti. by admin | Pagrindinis Read More 6/05/2015 KAD MONGOLUS ATVERS?IAU ? MūS? TIK?JIM?, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS KAD MONGOLUS ATVERS?IAU ? MūS? TIK?JIM?, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS Kelet? dien? skait?s ??ydruosius analus“, Canjan D?amcas lyg i? naujo pergyveno daugyb? did?ios savo kra?to praeities epizod?, apie kuriuos ne kart? gird?jo ir skait? by admin | Pagrindinis Read More 7/03/2015 Kitoks dangus KAS DE?IMT LI* — KITOKS DANGUS Tibete — kaln?, upi? sl?ni? ir dykumini? plok??iakalni? kra?te — ma-tomi ry?kūs gamtovaizd?io ir klimato kontrastai ne tik tarp atskir? jo da-li?, bet ir tarp tos pa?ios vietov?s by admin | Pagrindinis Read More 28/02/2015 Tibeto vienuoli? drabu?iai Vyro ar moters ??ventinimas (budizme) prasideda nuskutant galv?. Tai simbolizuoja pasaulietini? d?iaugsm? atsi?ad?jim?.* Dharmos drabu?iai ?iogo taip pat turi daug simbolini? reik?mi?. Buda apie juos kalb?jo: ?Pasaulietiniai drabu?iai daugina mūs? geismus, o vienuoli?kas apdaras by admin | Pagrindinis Read More 16/01/2015 ?ventas kalnas ?ventas kalnas – mistinis ?em?s centras Kalnai tibetie?iams yra ne tik ?prastin? peiza?o detal?, bet ir J?gos vieta, pa?ios gamtos sukurta ?ventov? ir dievyb?s buvein?. Kaip ra?? M. Eliade, visos senosios religijos tur?jo by admin | Pagrindinis Read More 21/12/2014 Mandala Budizmas Visat?, ?em?s planet? ir kiekvien? konkre?i? jos viet? taip pat lygina su mandala. Papras?iausia mandala – tai ratas su ta?ku centre. Sud?tingesn?s remiasi skai?iaus 5 simbolika ir yra sudarytos i? penki? rate by admin | Pagrindinis Read More 1 2 3 4 5 Popular Recent Stay Connected with us Tibetas Copyright ? 2016. Back to Top ↑

tibetas.lt Whois

Domain Name: TIBETAS.LT